Jedanaesta godišnjica smrti fra Leonarda Oreča

datum: 21.01.2013.

Danas, 21. siječnja 2013., navršava se 11 godina od smrti bivšega međugorskog župnika pok. fra Leonarda Oreča (Posuški Gradac, 1928. - Zagreb, 2002.). Fra Leonard je osnovnu školu pohađao u Posuškome Gracu, gimnaziju na Širokomu Brijegu (1940. - 1945.), Varaždinu i Sarajevu. U Sarajevu završava i bogosloviju. Franjevački habit obukao 1946., a za svećenika zaređen 1951. Djelovao kao odgojitelj u Splitu i Kraljevoj Sutjesci. Doktorirao je iz teologije u Ljubljani 1956. obranivši temu Mariokoncentrizam – odnos Marije i Krista u pučkoj pobožnosti u Bosni i Hercegovini 1463. - 1878. Predavač je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu od 1958. do 1961., a potom je tajnik Provincije. Odgojitelj je novaka na Humcu 1967. - 1977. Bio je definitor  te vikar Provincije (1973. - 1976.). Od 1977. do 1988. djeluje u Njemačkoj (Blankenau) kao župnik. Od 1988. do 1991. je u Međugorju, a potom je (1992. - 97.) osnivač i voditelj čuvene dobrotvorne udruge >>Međugorje-Mir<< sa sjedištem u Splitu. O tome je izdao knjigu Brdo dobrote - treće međugorsko brdo (2001.). Od 1997. djeluje u Generalnoj kuriji Franjevačkoga reda u Rimu. Bio je član Hrvatskog mariološkog društva te sudjelovao na mariološkim kongresima (nacionalnim i međunarodnim) i redoviti član Hrvatskog društva za znanost i umjetnost u Sarajevu. Člancima je surađivao u Kršnom zavičaju, Našim ognjištima, Dobrom Pastiru i dr. Pokopan je 23. siječnja 2002. godine u Posušju.