Novi župni vikari u Međugorju

datum: 29.10.2007.

U novom rasporedu osoblja Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja Marijina, od kolovoza 2007. u Međugorju djeluju dva nova župna vikara: Fra Miljenko Šteko i Fra Danko Perutina.

Fra Miljenko Šteko rođen je u Tomislavgradu 1969. Nakon osnovne i srednje škole oblači franjevački habit u Hercegovačkoj franjevačkoj provinciji. Po završetku godine novicijata, pohađa Filozofski fakultet DI u Zagrebu i Teološki fakultet u Bologni. Magistrirao je 2000. god. na franjevačkome papinskom sveučilištu Antonianum u Rimu., a 2005. doktorirao iz područja teologije duhovnosti na papinskome teološkom fakultetu Teresianum u Rimu.

Za svećenika je zaređen u Frohnleitenu (Austrija) 1996. Službovao je na Humcu, Posušju i Zagrebu. U Provinciji je obnašao službe tajnika za formaciju i studij, odgojitelja sjemeništaraca, novaka i bogoslova. Više godina bio je pročelnik Komisije za formaciju i studij pri Hrvatskoj konferenciji viših redovničkih poglavara, te član drugih vijeća i komisija. U travnju 2007. god. fra Miljenko je izabran za Vikara Hercegovačke franjevačke provincije. U novom rasporedu osoblja fra Miljenko djeluje u Međugorju kao župni vikar.

 

Fra Danko Perutina rođen je 1970. u Sarajevu. Nakon osnovne i srednje škole oblači franjevački habit u Hercegovačkoj franjevačkoj provinciji. Po završetku godine novicijata studira teologiju u Zagrebu. Svećeničko ređenje prima 1999. u Norvalu u Kanadi. Djeluje kao duhovni pomoćnik i pomoćni odgojitelj sjemeništaraca na Humcu od rujna 1999. do ožujka 2001., kao duhovni pomoćnik u Međugorju od ožujka 2001. do listopada 2002. U Rimu studira mariologiju od listopada 2002. do lipnja 2005. i magistrira na Papinskom teološkom fakultetu Marianum na temu: „Djevica Marija u intelektualnom i duhovnom odgoju“. Zamjenik je meštra novaka i voditelj postulanata od lipnja 2005, član Vijeća za odgoj i obrazovanje od kolovoza 2005, župni vikar u Međugorju od kolovoza 2007.