Wykłady

Wykłady z corocznych Międzynarodowych spotkań dla przewodników, osób prowadzących Centra Pokoju, medziugorskie grupy modlitewne oraz działalność humanitarną

Seminarium modlitewno - kszta3cšce organizowane jest co roku w Medziugoriu lub najbli?szej okolicy pczšwszy od 1994r. Na seminarium zaproszeni sš prowadzšcy medziugorskie centra pokoju, prowadzšcy grup modlitewnych zrodzonych jako owoce Medziugoria, organizatarzy pielgrzymek...Jego celem jest wymiana naszych wspólnych dowiadczen, rozpatrzenie problemów pojawiajšcych sie w pracy, wys3uchanie specjalnych wyk3adów przygotowujšcych do lepszej pracy.

Organizatorem seminarium jest Centrum Informacyjne "MIR" Medziugorja we wspó3pracy z Sanktuarium Królowej Pokoju w Medziugoriu.

 
Medjugorje 1994 Baska voda 1995 Tucepi 1996  
       
 
Neum 1998 Neum 1999 Neum 2000